Zalogowany jako: (Zaloguj)
Biuletyn Infomacji Publicznej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radziłowie
ul. Sportowa 1
19-213 Radziłów

 Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
  • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01
  • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 858) strona internetowa jest zgodna pod względem technicznym z wyłączeniem elementów o niewystarczającym minimalnym kontraście

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • E-mail: sekretariatsp@radzilow.net
  • Telefon: (86) 273 60 05(sekretariat)
Pod adresem http://bip.radzilow.net dostępny jest numer telefonu 86 2736005, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej. Powyższą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Parter budynku częściowo jest dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście znajduje się od strony ulicy, w celu przywołania urzędnika można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 862736005. Budynek nie jest wyposażony w windę. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie. Szkoła posiada wyznaczone miejsca parkingowe.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Wprowadził:  Aneta Michałowska, 2020-09-20 20:05:05
Opublikował:  Aneta Michałowska, 2020-09-20 20:22:05
Oprogramowanie CMS: Zbigniew Mroczkowski