Zalogowany jako: (Zaloguj)
Biuletyn Infomacji Publicznej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radziłowie
ul. Sportowa 1
19-213 Radziłów

 Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

  

 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
 
 
 
 
 
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie
 
Projekt „Z eksperymentem za pan brat” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 – 2020
 
 
 
                                                                                                   
Zatwierdził:              
Wójt Gminy Radziłów
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radziłów, dnia 29 września 2020 r.
 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
Siedziba:
Gmina Radziłów
Plac 500 – lecia 14,
19-213 Radziłów
tel./ fax +48 86 2737110
NIP: 719-154-40-50
 
II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 1. Strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie: www.bip.radzilow.net
 2. Siedziba Zamawiającego
 3. Zapytanie, zostanie przekazane do min. trzech, potencjalnych oferentów,
 4. Baza Konkurencyjności
 
III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady konkurencyjności, bez zachowania procedur określonych
w ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych.
 
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ  WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie, ul. Sportowa 1, 19-213 Radziłów (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania).
 
IV.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
IV.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup
i dostawa sprzętu komputerowego i nagłaśniającego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania.
Zamówienie podzielone jest na części:
a) Część I obejmuje następujący sprzęt:
- komputer przenośny typu laptop z oprogramowaniem dla nauczyciela wychowania przedszkolnego,
- projektor multimedialny,
- monitor interaktywny,
- ekran projekcyjny.
b) Część II obejmuje następujący sprzęt:
- mikroskop stereoskopowy z oświetleniem;
c) Część III obejmuje następujący sprzęt:
- odtwarzacz multimediów,
- zestaw sześciu głośników,
- wzmacniacz miksujący,
- system bezprzewodowy z mikrofonami.
Zapewnienie sprzętu dla szkoły jest niezbędne do realizacji zadań w ramach projektu „Z eksperymentem za pan brat”. 
Wykonawca realizujący dostawę zobowiązany będzie do dostawy elementów zamówienia do budynku szkoły, pod adresem:
·         Radziłów, ul. Sportowa 1 w terminie do 20.10.2020 roku,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z zestawieniem ilościowym i jakościowym, jak również dane techniczne sprzętu przedstawione są w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do zapytania. W opisie przedmiotu zamówienia ustalono minimalne parametry danych technicznych do zakupu.
 
Dodatkowe informacje:
- złożona oferta musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniona nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
- dostarczony przedmiot zamówienia musi być ze sobą kompatybilny,
- dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany
w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych –
w przedszkolach,
- zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, tzn. wyprodukowany nie później niż 12 miesięcy przed dniem składania ofert oraz nie był używany,
- dostarczone zamówienie winno spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, zamówienie obejmuje również zapewnienie transportu (na koszt i ryzyko) Wykonawcy,
- oferowany sprzęt musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich,
- całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów zaoferowanego sprzętu,
- oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania
z produkcji,
- jeśli dostarczone elementy zamówienia są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru,
- dostawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczanego zamówienia zgodnie z zamówieniem w wersji papierowej (jeśli dotyczy).
- w razie zmieniających się wytycznych i zaleceń w obszarze panującego zagrożenia z tytułu pandemii koronawirusa, szczegóły związane z dostawą będą ustalane indywidualnie z wybranymi oferentami. Zmiany warunków dostawy w tym zakresie nie mogą wpływać na zwiększenie ceny zakupionych produktów.
 
IV.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających i dodatkowych w przypadku zwiększenia zapotrzebowania do 50% łącznej wartości zamówienia.
IV.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30213100-6 - komputery przenośne,
48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
32342400-6 - sprzęt nagłaśniający,
38653400-1 – ekrany projekcyjne
38652120-7 – projektory video
38518200 – 1 – mikroskopy optyczne
 
IV.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.
Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu składa swoją ofertę na formularzu ofertowym wpisując składane oferty do odpowiednio przygotowanych części formularza ofertowego – CZĘŚCI I lub CZĘŚCI II lub CZĘŚĆ III. Pozostałe miejsca formularza ofertowego, na które Wykonawca nie składa ofert, należy wyraźnie wykreślić lub zamieścić zapis „nie dotyczy”.
 
IV.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
IV.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 20 października 2020
V. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
V.1) ZALICZKI
ñCzy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
V.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
ñV. 2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ñZamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
ñV.2.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ñZamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
ñV.2.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ñZamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
ñV.2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ñZamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
ñV.2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ñZamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
V.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.   Załącznik nr 1 – wzór oferty z załącznikiem;
2.   Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
3.   Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym, przez które rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)    Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)    Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c)    Pełnieniu członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d)    Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli;
4.   Załączniki nr 5 – Podpisany obowiązek informacyjny – RODO;
5.   Załącznik nr 6 – Podpisane oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 oraz 14 – RODO (jeśli dotyczy);
6.   Załącznik nr 7 - Zaparafowany i podpisany na ostatniej stronie w odpowiednim miejscu wzór umowy.
V.4) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
VI. PROCEDURA
VI.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA                 
VI.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
VI.2) KRYTERIA OCENY OFERT
VI.2.1) Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny:
1. cena brutto - waga 100%,
 
VI.2.1.1 Sposób obliczenia ceny oferty:
 1. W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto w polskich złotych (PLN) do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Za ofertę najkorzystniejszą zamawiający uzna taką, która uzyskała największą punktację spośród ocenianych.
VI.2.1.1 Kryterium oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tego kryterium oraz sposobu oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryteria:
 1. Cena brutto – wartość wagowa ceny 100%, na podstawie załącznika nr 1
                                                cena oferty najtańszej
ilość punktów =          _____________________     x 100 pkt
                                                      cena oferty badanej
 
 
Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.
VI.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie
VI.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta w przypadku:
a)    promocyjnych obniżek cen jednostkowych przedmiotu umowy,
b)    zmian ilościowych zamawianego przedmiotu umowy w zakresie poszczególnych pozycji oferty, do wysokości cen zawartych w ofercie,
c)    innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
d)    zmiana terminu lub formy płatności/rozliczenia
e)    zapisy postanowień umowy, które w drodze porozumienia stron zostaną określone jako konieczne do zmiany, z powodu obecnie panującej epidemii/pandemii, które wpłyną na bardziej efektywną
i skuteczną realizacji zamówienia w obecnie zmiennych warunkach,
f)     termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zmian
w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mających wpływ na jakość realizacji przedmiotu Umowy,
g)    zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwość realizacji przedmiotu umowy,
h)    zawieszenia realizacji zamówienia przez Zamawiającego z powodu wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu realizacji zamówienia Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia,
 
Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a)    rezygnacji z części zadań, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe,
w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych zadań,
b)    wprowadzeniu do budżetu projektu, w ramach którego jest przeprowadzone postepowanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
 
VI.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
VI.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radzilow.net

Zapytanie ofertowe można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie, ul. Sportowa 1, 19-213 Radziłów, telefon: 86 2736005 – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa panujących w placówce.
VI.4.2) Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 08.10.2020 r. do godziny 24:00 na adres mailowysekretariatsp@radzilow.net.W tytule maila należy wpisać ZAPYTANIE OFERTOWE nr SP/01/IX/2020
UWAGA: ze względu na ograniczony limit przesyłu do 20MB, oferty o pojemności większej niż 20MB, należy przesłać w kilku wiadomościach.
Nie dopuszcza się składania ofert w plikach skompresowanych.
 
Dodatkowe informacje, do składania ofert:
- oferta musi być podpisana w wyznaczonych miejscach przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną przez Wykonawcę. Zaleca się w celach dowodowych, aby każda strona oferty była parafowana,
- w przypadku, kiedy ofertę składa (podpisuje i/lub parafuje) osoba upoważniona, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo Wykonawcy, z którego będzie wynikało upoważnienie do dokonywania określonych czynności prawnych i faktycznych w imieniu Wykonawcy,
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
- oferty niekompletne, niepodpisane mogą zostać odrzucone przez Zamawiającego,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień złożonych ofert w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
- przez upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzać zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie muszą być doręczone Zamawiającemu e-mailem przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być złożone tak jak oferta, a tytuł e-maila zawierać oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- Wykonawca nie może wycofać i wprowadzać zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

VI.4.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
VI.4.4) Pytania i odpowiedzi:
1)    Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
2)    Zamawiający jest obowiązany udzielić odpowiedzi wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3)    Treść pytań, bez ujawnienia źródła oraz treść wyjaśnień będą publikowane w publikatorach,
w których było opublikowane zapytanie ofertowe.
4)    Jeśli udzielone wyjaśnienia w sposób istotny zmieniają treść zapytania ofertowego Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do uwzględnienia zmian w przygotowanych ofertach.
VI.4.5) Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jak i w sprawach niniejszej procedury jest Aneta Michałowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie, ul. Sportowa 1, 19-213 Radziłów, tel. +86 2736005, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
VI.4.6) Dodatkowe informacje o formalnościach związanych z przeprowadzanym zapytaniem ofertowym:
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.
 2. Informacja o wyniku postępowania upubliczniona zostanie dodatkowo w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe, w tym co najmniej na portalu: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl
 3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po upublicznieniu zawiadomienia o którym mowa w puncie VI.4.5.1. w terminie 3 dni roboczych od wyboru wykonawcy (dopuszcza się podpisanie umowy w formie elektronicznej).
 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ponownej oceny.
 5. Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. odwołanie, skarga.
 6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych o Wytyczne w Zakresie Kwalifikowalności Wydatków w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz wewnętrzne uregulowania organizacyjne Zamawiającego i nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy PZP.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podania przyczyny takiego zakończenie postępowania. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego powyżej, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu,
  w tym z kosztami przygotowania i złożenia oferty.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji w zakresie ceny jednostkowej,
  z Wykonawcą, którego oferta uzyskała największą punktację w kryteriach oceny ofert w przypadku, gdy zaoferowana w ofercie cena jednostkowa jest wyższa od ceny jednostkowej zawartej w budżecie projektu.
VI.4.7) Odrzucenie oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:
1)    Wykonawca nie spełni warunków udziału w postępowaniu lub nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2)    Treść oferty jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
3)    Oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną i nie uzupełniono pełnomocnictwa.
4)    Jeśli oferowana cena jednostkowa brutto znacznie przekroczy wartość wskazaną w budżecie projektu, z zastrzeżeniami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
5)    Wykonawca na wezwanie Zamawiającego we wskazanym terminie nie uzupełnił dokumentów.
6)    W innych przypadkach wskazanych w zapytaniu ofertowym.
 
VI.5) ZAŁĄCZNIKI
 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz oferty z załącznikiem;
 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Opis przedmiotu zamówienia;
 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu;
 4. ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego
z Zamawiającym;
 1. ZAŁĄCZNIK NR 5 – Obowiązek informacyjny – RODO;
 2. ZAŁĄCZNIK NR 6 – Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 oraz 14 – RODO (jeśli dotyczy);
 3. ZAŁĄCZNIK NR 7 - Wzór umowy

 

Wprowadził:  Aneta Michałowska, 2020-09-30 18:07:14
Opublikował:  Aneta Michałowska, 2020-10-13 15:13:31
Zmodyfikował: Aneta Michałowska, 2020-10-09 18:51:52
Oprogramowanie CMS: Zbigniew Mroczkowski